Kalendarium, które poniżej zamieszczono jest chronologicznie uszeregowanym zbiorem, wydarzeń i faktów jakie uznano za ważne dla rozwoju naszej Gminy.

5500 lat pne – pierwsze ślady osadnictwa neolitycznego na terenie Łomianek

500 lat pne – ślady osadnictwa kultury łużyckiej w Łomiankach i Burakowie

I w. ne istnienie osady hutniczej na terenie Łomianek Dolnych związaną z kulturą przeworską, odkryto pozostałości licznych pieców dymarkowych, pieców do wypalania wapna a także m. in. kościane narzędzia rolnicze, kościane łyżwy, ceramikę, narzędzia tkackie

X-XI w. – początek stałego osadnictwa na naszym terenie

1377 – wzmianka o chorążym ks. Janusza I, Arnoldzie z Łomn Małych /Łomianek/

1390 – wzmianka o Kiełpinie należącym do Nałęczów z Nowego Dworu

1407.02.03. – biskup płocki Jakub ustanawia wójtostwo we wsi Dziekanowo /Dziekanów/, wójtem zostaje Mikołaj z Radzikowa

1422 – pierwsza wzmianka o wsi Borakowo /Buraków/, własności rodu Prusów

1461.02.08. – erygowanie w Kiełpinie przez biskupa Andrzeja Bonińskiego parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty i poświęcenie modrzewiowej świątyni ufundowanej przez wojewodę mazowieckiego Jana z Węgrzynowa herbu Rogala

1499 – proboszczem jest ks. Andrzej, (nazwisko nieznane)

1512 – wielka powódź zalewa kościół w Kiełpinie na wys. ponad 2 m

1526 – z inicjatywy królowej Bony rozpoczęto budowę młynów wodnych w Burakowie i Młocinach

1603 – parafia Kiełpin liczy 300 mieszkańców, działa szkoła parafialna

1636 – Buraków otrzymuje prawa miejskie

1656 – zniszczenie Burakowa przez Szwedów, utrata praw miejskich

1770 /ok./Alojzy F. Bruhl buduje w Prochowni wytwórnię prochu i kul armatnich

1774 – powódź zalewa Łomianki

1785 – proboszczem parafii Kiełpin jest ks. Krzysztof Szostek

1785 /ok./ – Łomianki i Kiełpin stają się własnością przybyłego z Niemiec kupca i bankiera Jerzego Fryderyka Pothsa

1786 – proboszczem zostaje ks. Ignacy Grąbczewski

1787 – probostwo obejmuje ks. Franciszek Sułkowski

1788 – proboszczem jest ks. Wojciech Sosnowski

1789 – proboszczem ks. Andrzej Czechowicz

1790 – proboszczem ks. Kajetan Czyżkowski

1792 – powódź poważnie uszkadza kościół

1795 – III rozbiór Polski, dobra kościelne z Dziekanowem przejmują władze pruskie

1800 /ok./ – rodzina Pothsów buduje w Łomiankach browar i gorzelnię

1800 – proboszczem ks. Michał Karwosiński

1802 – proboszczem ks. Roch Moczarski

1803 – Fryderyk Poths sprowadza pierwszych kolonistów niemieckich do Kiełpina

1804 – dzierżawca dóbr Łomna, Antoni Trębicki sprowadza do Dziekanowa następną grupę kolonistów niemieckich

1807 – Łomianki wchodzą w skład ziem Księstwa Warszawskiego,

chłopom nadano wolność osobistą

1813.08. – wielka powódź nawiedza Łomianki

1815 – Łomianki znajdują się w Królestwie Polskim pod dominacją Rosji

1819 – przez Łomianki przeprowadzono bity trakt z kamienia /obecna ul. Warszawska/, łączący Warszawę z Kazuniem

1820 – proboszczem jest ks. Stanisław Gawłowski

1820 – założono cmentarz parafialny w Kiełpinie

1827 – pierwsza wzmianka o istnieniu w Łomiankach szkoły elementarnej na działce wydzielonej ukazem carskim z Dóbr Łomiankowskich /teren obecnej SP nr. 1 przy ul. Warszawskiej/

1830 /ok./ – proboszczem ks. Jan Skórski, parafia obejmuje Kiełpin, Kępę Kiełpińską, Łomianki, Buraków, Dąbrowę i dwie kolonie (?)

1831 – powódź niszczy cmentarz grzebalny w Kiełpinie

1840 /ok./ – proboszczem ks. Maurycy Nowicki

1844 – Łomianki nawiedza wielka powódź wyrządzając poważne szkody woda przynosi figurkę św. Jana Nepomucena

1845 – rozpoczęto budowę wału przeciw przeciwpowodziowego od Młocin do Kępy Kiełpińskiej

1864 – pożar niszczy dach i dzwonnicę kościoła w Kiełpinie

1865 – proboszczem ks. Stanisław Chromiński

1873 – proboszczem ks. Hilary Sobolewski, parafia liczy 887 osoby

1876 – najstarszy zachowany ślad istnienia cmentarza ewangelickiego w Dziekanowie

1888.03. – Łomianki znów nawiedza wielka powódź

1892 – Hersz Berg Raabe na terenie dawnego folwarku Pothsów uruchomił „Garbarnię H. B. Raabe” zatrudniającą 53 osoby

1895 – najstarszy zachowany pochówek na cmentarzu ewangelickim na Kępie Kiełpińskiej

1906 – proboszczem ks. Bernard Jarzębski

1908 – spłonęła łomiankowska szkoła

1910 – proboszczem ks. Jan Wertyński

1911 – proboszczem ks. Wacław Tyszka

1918/ok./ – żydowski przedsiębiorca zakłada na polach przy ul. Brukowej cegielnię wykorzystującą lokalne pokłady gliny

1922 – w Dziekanowie Polskim powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, pierwszym komendantem został Stanisław Kozłowski

1923 – powstaje łomiankowski oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, założycielami są: Feliks Bentyn, Antoni Bogdański, Mosze Galanter, Piotr Przytuła, Stanisław Matuszewski

1924.03. – wielka powódź nawiedza Łomianki i niszczy kościół parafialny w Kiełpinie

1925-1928 – budowa nowego kościoła pw. św. Małgorzaty w Łomiankach wg projektu arch. Ludwika Kirstowskiego

1926 – proboszczem ks. Jan Wysocki

1929 – proboszczem ks. Mieczysław Rybiński

1929.05.17. – uruchomiono biegnącą przez Łomianki linię kolejową z Warszawy do Palmir, dyrektorem i kierownikiem budowy był inż. Tadeusz Baniewicz

1930.08.26. powstaje plan parcelacyjny nowego osiedla pod nazwą Dąbrowa Leśna, sporządza go mierniczy przysięgły Eugeniusz Biedrzycki

1931 – proboszczem ks. Apoloniusz Kosiński

1933.08.21. – oddano do użytku murowany budynek nowej Szkoły Powszechnej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej. Pierwszym dyrektorem nowej szkoły został Teofil Jeziorski

1935 – przy Szkole Powszechnej założono pierwszą w Łomiankach drużynę harcerską, drużynowym Henryk Dzierżyński, zastępcą Czesław Sikorski

1935-1937 – ulicę Warszawską (od W-wy do Czosnowa) pokryto betonową nawierzchnią. Roboty wykonała niemiecka firma ze Śląska

1936 – przedsiębiorca żydowski Rechtma uruchamia autobusem FIAT 621L komunikację z Łomianek do Dworca Gdańskiego

1936 – umiera dotychczasowy wójt Gminy Młociny Franciszek Mamaj z Kaliszówki

1937 – wójtem Gminy Młociny zostaje wybrany Antoni Bogdański z Łomianek

1938.06.01. – firma Polski Przemysł Aluminiowo-Brązowniczy Sp. Akc. na terenie 1,5 ha w Prochowni buduje „Aluminiówkę”. Głównymi akcjonariuszami są Zygmunt Polak, Stanisław Kisiel, Irena O”Berg, Bolesław Misio. Firma zatrudnia 20 osób i produkuje m. in.farby aluminiowe dla przemysłu zbrojeniowego

1938 – powstają Zakłady Mechaniczne Dołęgowski i Jezierski t.zw. Resorówka ”produkująca części samochodowe. Zakład zatrudnia 45 pracowników

1939.08.01. – otwarcie w Dąbrowie Leśnej przy ul. Pionierów pensjonatu Stowarzyszenia Urzędników Państwowych

1939.09.01 – nad Łomiankami pierwszy podniebny pojedynek II-ej wojny św. zakończony zestrzeleniem przez ppłk pil. Leopolda Pamułę niemieckiego myśliwca Me-109

1939.09.19. – zwycięska szarża 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich przebijających się do oblężonej przez Niemców Warszawy, dowodził ppłk Edward Godlewski

1939.09 22. – bitwa pod Łomiankami, ginie ok. 800 żołnierzy z armii „Poznań” i „Pomorze” m. in. gen. Mikołaj Bołtuć oraz olimpijczyk mjr.

Leszek Lubicz-Nycz

1939.09.25. – pierwsza egzekucja zakładników – Stanisława Majewskiego i Jana Królaka na terenie Burakowa, początki ruchu oporu

1940.01.01 – w Burakowie powstaje pierwsza konspiracyjna komórka organizacji Polska Niepodległa /wcielona do AK w 1942r./ założycielem jest Kazimierz Zawitaj

1940 – władze okupacyjne wyznaczają na wójta Gminy Młociny N. Surwiłłę

1940 – proboszczem ks. Stanisław Brejnak /zmuszony przez Niemców do zamieszkania w Kiełpinie/

1940 – powódź zalewa Kępę Kiełpińską

1940.04.01. – ekshumacja poległych żołnierzy Armii „Poznań” i „Pomorze” z tymczasowych mogił zbiorowych na cm. parafialny w Kiełpinie

1940.10.01. – w Prochowni na terenie topialni łoju Żyda Widerszala, Niemcy zakładają przejściowe getto dla łomiankowskich Żydów

1944.07,01. – parafię św. Małgorzaty obejmuje ks. Franciszek Romanowski

1944.07.20. – niemieccy koloniści zaczynają opuszczać Łomianki 1944.07.24. – przybycie do Dziekanowa oddziałów AK z Puszczy Nalibockiej pod dowództwem por. Adolfa Pilcha ps. „Góra”, „Dolina”

1944.08.01. – udział tutejszych struktur ruchu oporu wchodzących w skład Grupy Kampinos” w Powstaniu Warszawskim, bitwa o lotnisko bielańskie

1944.09.18. – strącenie nad Dziekanowem amerykańskiego samolotu B-17 niosącego pomoc walczącej Warszawie, ginie ośmiu lotników, w tym d-ca por. Francis Akins

1945.01.15. – płonie Szkoła Podstawowa w Łomiankach

1945.01.16 – wkroczenie do Łomianek oddziałów 2 Dywizji Piechoty 1 ArmiiWojska Polskiego dowodzonej przez gen. Jana Rotkiewicza

1945.01.18. – utworzenie własnego, niezależnego posterunku Milicji Obywatelskiej, komendantem wybrano Feliksa Bentyna – byłego żołnierza AK, pseudonim „Oset”

1945.01.20. – rozpoczyna urzędowanie Gmina w Młocinach , wójtem jest A. Lipsz z Młocin

1945.03.01. – przy ul. Gościńcowej uruchomiono młyn Mieczysława Zaręby

1945.03.13. – odbudowa „Resorówki” i wznowienie produkcji 1945.03.19. – otwarto szkołę podstawową w budynku dawnej kaplicy ewangelickiej przy ul. Szpitalnej, kierownikiem jest Teofil Jeziorski

1945.04.01. – rozpoczęto prace nad założeniem Kwatery Wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie, I etap zakończono w 1948, ostateczny wygląd otrzymała w 1971r. Leży tu ok. 2500 żołnierzy

1945.04.25. – Radni Gminy Młociny wybierają na wójta Feliksa Radzikowskiego z Dąbrowy, przewodniczącym Zarządu Gminy jest prof. Stanisław Brzósko z Łomianek

1945.08.05. – w Łomiankach otwarto pierwsze po wojnie przedszkole

1945 – założenie Gminnej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska”. Założyciele- Stanisław Baran, Adam Krukowski, Stefan Gocławski, Stanisław Matuszewski, Kazimierz Zawitaj. Pierwszym prezesem został Adam Krukowski

1945 – powstaje pierwsze, nieoficjalne Koło Kombatantów wchłonięte w 1949 r. przez ZBoWiD, współzałożycielem Stanisław Baran

1945. – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zakłada w pensjonacie SUP na terenie Dąbrowy, Państwowy Dom Dziecka dla sierot wojennych Dom zlikwidowano 30.08.1983r.

1947 – wójtem Gminy Młociny zostaje Jan Miecznikowski z Burakowa

1947 – znacjonalizowano „Resorówkę”

1949 – Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia uruchomił w Dziekanowie Leśnym sanatorium dla dziewcząt na 405 łóżek

1949 – ostatnim wójtem Gminy Młociny jest Henryk Kominek z Górc

1950.03.20. – reforma administracyjna, likwidacja stanowiska wójta, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Młocinach zostaje Józef Adamiec

1950.08.29 – powstała „Gminna Kasa Spółdzielcza”, założyciele: Władysław Balcerzak, Jan Bogdański, Wacław Białobrzeski, Stefan Gocławski, Teodor Dudziński, Franciszek Kaczmarek, Stanisław Majewski, Michał Malitek, Stanisław Romanowski, Wacław Radomski, Jan Przytuła, Bolesław Sajdak, Stanisław Tanas

1951.05.15. – Łomianki oddzielają się od gminy Młociny stając się samodzielną jednostką administracyjną, natomiast Młociny zostają przyłączone do Warszawy, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łomiankach zostaje Edward Golc

1952.07.01. – utworzono powiat nowodworski, przewodniczącym Gm. RN w Łomiankach zostaje Czesław Kościelewski

1953 – uruchomiono Fabrykę Zabawek nazwaną popularnie „lalkownią” późniejsze Maz. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

1953 – przewodniczącym Gm.RN Adam Skowronek z Czosnowa

1954 – spłonęła garbarnia Raabego przy ul. Fabrycznej

1954.09.29 – kolejna reforma adm. likwidacja gmin, pierwsze wybory do Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomiankach, przewodniczącym Gromadzkiej RN wybrano Jana Pruchniaka

1955 – przewodniczącym Gromadzkiej RN Wacław Radomski

1956 – przewodniczącym Gromadzkiej RN Roman Grzelewski

1956.04.11. – spłonęła szkoła podstawowa /dawny budynek kaplicy ewangelickiej/ przy ul. Szpitalnej w Łomiankach

1956 – MZK Warszawa uruchomiła pierwszą stałą linię autobusową „D” na trasie Marymont-Dziekanów Leśny /Graniczka/

1958.02.02. – przewodniczącym Gromadzkiej RN Władysław Bulaszewski z Łomianek

1958 – powódź w Kiełpinie

1959.01.16. – utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego, część Łomianek weszła w skład otuliny Parku

1959 – rozpoczęto sypanie nowych wałów p. pow. , zakończono w 1960

1959.09.01. – oddanie do użytku nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Warszawskiej 73

1963. – połączono ul. Wiślaną z Wólką Węglową drogą z płyt beton.

1964.11.07 – linia MZK 110 połączyła Dąbrowę Leśną z Warszawą, poprzez Wólkę Węglową do Pl. Wilsona. Inicjatorzy: Jadwiga Zawistowicz, Stefania Medyńska, Edward Michalski, Teresa Kędzierska, Maria Celarska, Jan Wandel, Janina Zawistowicz.

1965.05.30. – przewodniczącym Grom. RN Ryszard Wadecki z Łomianek

1967.12.04. – powstał Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. Józefa, Polikarpa Brudzińskiego w Dziekanowie Leśnym 1971 – powstał Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym

1973.01.01. – reforma administracyjna, likwidacja gromad, przywrócono Gminę Łomianki

1974 – wybudowano Stację Średniego Ciśnienia Gazu dla potrzeb zakładu „POLMO” co dało początek gazyfikacji Gminy Łomianki

1974.04.01. – otwarto pierwszy wielko-powierzchniowy pawilon handlowy Samopomocy Chłopskiej” u zbiegu ul. Warszawskiej i Wiślanej

1974.09.01. – w Szkole Podstawowej nr.1 otwarto Izbę Pamięci

1975.06.01. – reforma administracyjna, powstało stanowisko naczelnika Gminy /nadal Ryszard Wadecki/

1975.08.25. – parafię św. Małgorzaty obejmuje ks. Jan Czerwiński

1975.04.29. – powstanie Instytutu Studiów nad Rodziną, założycielem i pierwszym dyrektorem był ks. abp Kazimierz Majdański

1975 – Łomianki przecięto drogą szybkiego ruchu, śladem dawnego toru kolejowego linii W-wa – Palmiry

1976.07.20. – założenie Kwatery Zasłużonych /dla Kombatantów/ na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie

1979.09.01 – w centrum Łomianek odsłonięto pomnik „Bohaterom Poległym w Obronie Ojczyzny” 1939-1945

1980.03.23. – naczelnikiem Gminy zostaje Stanisław Żurański

1983.12.04. – ks. kardynał Józef Glemp poświęcił dolny kościół w nowo budowanej świątyni pw. św. Małgorzaty. Zakończenie budowy 1988r., proboszczem był wówczas ks. Jan Czerwiński

1984.06.17 – naczelnikiem Gminy zostaje Wiesław Bochenek z Burakowa

1986.09.21. – na cmentarzu w Kiełpinie odsłonięto obelisk poświęcony pamięci lotników amerykańskich zestrzelonych nad Dziekanowem Leśnym w 1944r.

1987.09.27. – wizyta v-ce prezydenta USA G. Busha na cmentarzu w Kiełpinie

1988.07.01. – Jezioro Kiełpińskie uznano za rezerwat przyrody

1989.01.01. – Łomianki uzyskały prawa miejskie, naczelnikiem Miasta i Gminy był wówczas Wiesław Bochenek

1990.05.15. – odwołanie W. Bochenka z funkcji, pełniącym obowiązki burmistrza Miasta i Gminy Łomianki zostaje Janusz Siemiński z Dąbrowy Leśnej

1990.05.25. – wyszedł pierwszy numer „Gazety Łomiankowskiej” założonej przez Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców. Zespół redakcyjny – Andrzej Kaliński, Kazimierz Medyński, Ryszard Pieńkowski

1990.06.04. – pierwsze wolne i demokratyczne wybory do Rady Miasta i Gminy Łomianki, burmistrzem Lech Jeziorski z Łomianek, przewodniczącym Rady Miejskiej Zygmunt Ratusiński

1990.10.19 – powstaje pierwsze w gminie Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej, prezesem inż. Stefan Kurzawiński

1991.02.01. – zawarcie umowy o współpracy bliźniaczych miast pomiędzy Noyelles les Vermelles we Francji a Łomiankami, podpisali mer Leon Copin i burmistrz Lech Jeziorski

1991.03.14.- Rada Miasta i Gminy Łomianki zatwierdziła herb miasta

1991.05.01. – ruszyła lokalna linia autobusowa „Ł”. Pierwsza dyrekcja KMŁ: Jan Kornalewski, Marek Ślusarczyk, Ryszard Wyszogrodzki

1991.06.16. – wycofana z Łomianek linia autobusowa MZA 701 zastąpiła w  Dąbrowie zlikwidowaną linię 110

1991.06.19. – Rada Miejska odwołuje L. Jeziorskiego, burmistrzem zostaje Andrzej Belka z Łomianek

1991.07.14. – zawarcie umowy o współpracy bliźniaczych miast pomiędzy Columbia Heights w Stanach Zjednoczonych a Łomiankami, podpisali burmistrz Edward Carlson i Andrzej Belka

1991.09.18. – w Szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym odsłonięto tablicę Pamięci Lotników Amerykańskich. Inicjatorem Przewodn. Społecznej Komisji Siostrzanych Miast – Ryszard Szcześniak

1991.12.02. – początek działalności łomiankowskiej Straży Miejskiej, komendantem został Józef Szatybełko, Straż liczyła 20-tu funkcjonariuszy

1992 – otwarto „Bazarek” przy ul. Wiślanej za pawilonem handlowym 1992.05.03. – uruchomiono Rejonowy Punkt Zasilania w energię elektryczną 1993.11.16. – otwarcie marketu „GLOBI” przy ul. Warszawskiej

1994.08.15. – wyszedł pierwszy nr. Gminnego Kuriera Mazowieckiego wyd. przez Stefana Kurzawińskiego do 24.12.1995 r.

1994.09.01 – ponownie otwarto poszerzoną Izbę Pamięci „Bohaterom Puszczy Kampinoskiej” w Szkole Podstawowej Nr.1 w Łomiankach 1994.11.16. – uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Fabrycznej, projekt i wykonanie f-ma „Arconis”, urządzenia „Grundfos” i Danfoss”

1995.06.09. – erygowanie przez ks. kardynała Józefa Glempa parafii p.w. św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej, pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Kostrzębski

1995.07.01. – uruchomienie samorządowego radia „Mazowsze” jako rozgłośni gmin Łomianki, Zakroczym, Czosnów, Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek. Nadajnik zainstalowano w Nowym Dworze, studio w Łomiankach. Dyrektorem radia została jego twórczyni Ewa Bryćko

1996 – erygowanie w Burakowie parafii p.w. bł. Marceliny Darowskiejproboszczem ks. Kazimierz Gers

1997.09. 23. – poświęcenie przez ks. bpa Mariana Dusia i oddanie do eksploatacji Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej, docelowa powierzchnia 3 ha

1997.10.01. – otwarcie Banku PKO BP. obok pawilonu handlowego przy ul.Warszawskiej, dyrektorem Oddziału została pani Iwona Adamczyk

1997.12.01.– uruchomienie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Brukowej

1998.10.11. – burmistrzem zostaje wybrany Łucjan Sokołowski z Dąbrowy Leśnej

1998 – parafię św. Małgorzaty w Łomiankach obejmuje ks. Marek Kiliszek

1999.11.11. – odsłonięto pomnik gen. M. Bołtucia przy ul. Warszawskiej

2002.10.01. –likwidacja Instytutu Ekologii, powstaje Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym

2004.07.27. – Rada Miasta i Gminy nadaje tytuł „ Bohatera Ziemi Łomiankowskiej” żyjącym, poległym i zmarłym mieszkańcom i żołnierzom walczącym na naszym terenie z okupantem niem.

2004.08.20. – zakończono budowę Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Warszawskiej

2006.11.12. – burmistrzem zostaje wybrany Wiesław Pszczółkowski z Łomianek

2008.03.01 – erygowanie w Dziekanowie Leśnym parafii p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin, proboszczem ks. Dariusz Kosk

2010.11.21. – burmistrzem zostaje wybrany Tomasz Dąbrowski z Łomianek przewodniczącym RM Berger następnie Jan Grądzki

2011.09.10 – pierwsza rekonstrukcja historyczna na polach Wilczeńca „Bitwy pod Łomiankami 1939r.”

2012.05.18. – zakończono rozbudowę Domu Kultury, Biblioteki Publicznej, Straży Pożarnej i Ośrodka Zdrowia w Łomiankach

2012.01.10. – otwarto mark. „Biedronka” przy ul. Warszawskiej w Prochowni

2012.09.28. – odsłonięcie na murach ICDS tablicy pamiątkowej poświęconej majorowi Leszkowi Lubicz-Nyczowi

2012.10.24. – oddano do użytku węzeł komunikacyjny ul. Kolejowa – ul.Brukowa z estakadą i rondem im. Kompanii Młodzieżowej A

2012.11.30. – otwarto supermarket Auchan przy ul Brukowej

2013.05.03- przedłużono ul. Brukową do ul. Trenów, powstały 3 nowe ronda; b. nazwy, Czesława Sikorskiego i Zygmunta Lipskiego

2013.06.01. – Gmina przejęła obowiązek zagospodarowania odpadów

2013.06.16 – proboszczem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach zostaje przeniesiony z Burakowa ks. prałat Kazimierz Gers, na jego miejsce przychodzi do Burakowa ks. Jerzy Wikieł

2014.11.16. – burmistrzem zostaje ponownie Tomasz Dąbrowski przewodniczącym RM Tadeusz Krystecki

2015.01.15. – rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej. Pierwszy rok szkolny zaczęto 1 września 2017 r.

2016.12.05. – poświecenie przez ks. kard. Kazimierza Nycza i oddanie wiernym nowego kościoła w Dąbrowie Leśnej

2017.03.01. – po śmierci ks. Gersa proboszczem parafii św. Małgorzaty zostaje ks. Jacek Siekierski zaś dziekanem ks. Dariusz Kosk

 

Autor: Kazimierz Medyński